пʼятниця, 21 серпня 2015 р.

Про Умань, реформи та надію на уманчан - інформаційна сторінка


В сьогоднішній дуже не­простій ситуації говорити про майбутнє складно. Од­нак виконуючий обов'язки міського голови Олександр Володимирович ЦЕБРІЙ та його однодумці з упевне­ністю дивляться в майбут­нє і переконують, що Умань незабаром докорінно змі­ниться і стане комфортним, по-справжньому європей­ським заможним містом. Для цього Олександр Цебрій із колегами і фахівця­ми розробив конкретний план дій.
Нині ми презентуємо лише частину з основних його тез. Проте вже зараз стають зрозумілими причи­ни тієї хвилі спротиву, яку підняли проти нього пред­ставники старого режиму — всі ті, хто зацікавлений у збереженні корумпова­ної системи влади в місті, блокуванні будь-яких ре­форм, що зможуть зробити життя уманчан комфортні­шим, а владу — прозорою та чесною.
— За останній рік багато хто з уманчан уже помітив іс­тотні зміни в житті міста, — каже Олександр Володими­рович. — Однак ми зробили далеко не все з того, що пла­нували. Причин тому декіль­ка: це й опір старої систе­ми і окремих керівників, котрі не бажали змінити принци­пи роботи комунальних під­приємств, і фінансова скру­та — адже війна і криза не сприяють потужному розви­тку економіки і суспільства. Однак за останній рік в Ума­ні зроблено набагато більше, ніж за попередні, коли і кри­за не була такою істотною, і війни в країні не було. Ми просто змінили принципи ро­боти міської влади, хоча по­долати спротив самої сис­теми ми поки що не змогли. Однак в цьому ми маємо спи­ратися на підтримку уманчан. Бо всі реформи в міс­ті робляться саме для них і з метою вивільнити Умань з те­нет застою, корупції, надати потужний імпульс для розви­тку, — підсумовує Олександр Цебрій.
УМАНЬ МАЄ ГАРНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
З усіх міст Черкащини, напевне, саме Умань має найбільші перспективи роз­витку. Саме завдяки ре­формам, що відбуваються в країні, Умань, яка сьогод­ні є містом обласного підпо­рядкування, стане центром округу, до якого увійдуть де­кілька прилеглих районів у межах адміністративних кор­донів Черкащини. Зросте і значення міста. Хоча мож­на навіть говорити, що сьо­годні повертається історична справедливість — адже ми пам'ятаємо, як у найбільшо­го міста майбутньої області, яким Умань була у 50-ті роки, просто відібрали право ста­ти обласним центром, нато­мість віддали його невелич­кому тоді місту Черкаси.
Але від того наше міс­то не втратило свій розви­ток. Потужно розвивалася промисловість, культурне та освітнє життя Умані. Хоча місто отримувало коштів із бюджету як звичайний рай­центр.


Сьогодення докорінно змінює життя. Зростає роль місцевих громад, і вони впер­ше стають самодостатніми. Уманська громада має всі шанси стати зразковою, по­тужною, перетворити місто на адміністративний центр аграрно-промислового окру­гу з розвиненою інфраструк­турою. Для уманчан це озна­чає головне — їхнє життя має стати комфортнішим, зручні­шим та заможнішим.
Основним критерієм роз­витку регіону є позитивна динаміка економіки, важли­ву роль в якій відіграє інвес­тиційна складова. Завдяки сприятливому інвестиційно­му клімату, відношенню вла­ди, розумінню з боку гро­мади, в Умань мають піти інвестиції. Для цього місь­ка влада має змінити свої підходи. Бо інвестор повинен відчувати, що місто друж­нє до нього, а влада чекає лише податків, робочих місць та розвитку інфраструктури. Саме в цьому має бути заці­кавленість, а не в хабарах.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Умань — місто зі славет­ною багатовіковою історією, яка зробила його всесвітньовідомим. У нас збереглося унікальне історико-культурне середовище, яке може прива­блювати щорічно сотні тисяч туристів з усього світу. Окре­мо розвивається релігійний туризм. І ми вже зараз відчу­ваємо певні складнощі в його розвитку та стосунках між місцевим населенням та вла­дою. Тому маємо стати більш толерантними і терпимими. Адже іноземні туристи та па­ломники роблять свій вклад у розвиток регіону.
Умань багато в чому уні­кальна. Тут віками разом іс­нувала культура українців, поляків та євреїв. Це дало неповторний колорит нашо­му місту. Крім заповідника «Стара Умань», дендрологіч­ного парку «Софіївка» в місті можуть відкритися ще багато музеїв та культурних центрів.

Готельна інфраструкту­ра, культурно-історичні міс­ця та музеї — це ті перли­ни, що приваблюють до міста не тільки туристів, але й ін­весторів.

— Треба максимально реставрувати історичне се­редовище міста. Адже ми ма­ємо старовинну забудову, унікальні будинки, що збере­глися ще з 18 сторіччя, — го­ворить Олександр Цебрій. 
— Якщо ми розширимо мережу музеїв, створимо нові комп­лекси, Умань приваблювати­ме набагато більше туристів. Рівновіддаленість від Києва та Одеси робить місто зруч­ним для відвідань туристами. Але для цього має бути роз­роблена програма. Адже що поганого в тому, що людей ці­кавитиме не лише парк, але й мистецькі, етнографічні, музичні фестивалі, музеї старожитностей, пам'ятки архітектури нашого міста, яке завжди було європей­ським?

Олександр Цебрій упев­нений, що туристична галузь має стати однією з пріори­тетних для громади міста. Тому що це і робочі місця для уманчан, і розвиток мало­го та середнього бізнесу, що може знайти себе в інфра­структурі послуг і, головне, збереження унікального се­редовища міста для наступ­них поколінь уманчан.
ВЛАДА МАЄ ЗМІНИТИСЯ
— Зміни будуть доко­рінними. Цього вимагає від нас час, — каже виконувач обов'язків міського голови.
— Ми маємо сумний спадок, що залишився від радян­ських часів. Та трохи транс­формована обкомівсько-райкомівська система влади не відповідає викликам сучас­ності і не здатна виконати покладені на неї обов'язки. До того ж корупційна скла­дова може бути викорінена тільки змінами самої систе­ми, а не заміною окремих лю­дей на посадах. За рік роботи ми побачили те, що потрібні жорсткі, швидкі та рішучі ре­форми. Бо далі місто може позбавитися чудових пер­спектив розвитку, а уманчани замість майбутнього отрима­ють у спадок лише пробле­ми, — підкреслює Олександр Цебрій.
У планах міської влади
— зміна власної структури, зменшення витрат на її утри­мання. При цьому влада ста­не більш наближеною до гро­мади.
— Ми плануємо на базі чинних органів самооргані­зації населення створити так звані «Громадські центри»,
— каже О.Цебрій. — Фактич­но це будуть зручні територіально наближені до насе­лення міні-осередки влади, де громадянин зможе отри­мати інформацію та вирі­шити багато інших питань. Ми плануємо, що на базі цих центрів будуть працювати невеликі відділення поліції (нині міліції), будуть працю­вати дільничні інспектори. Та­кож можливо створити умови для роботи сімейних ліка­рів тощо. Тобто громадянину буде дуже зручно мати зовсім поруч від свого помешкання такі установи. Не треба буде вистоювати черги, їхати гро­мадським транспортом, — ділиться планами молодий керівник.
Влада в місті стане абсо­лютно прозорою для уманчан. Буде змінено систему закупівель послуг, розробкита прийняття рішень міськ­радою. Для цього Олек­сандр Цебрій планує ввести в місті систему електронно­го врядування. Це і доступ до документів, і можливість оплатити рахунки чи отрима­ти будь-яку інформацію че­рез Інтернет тощо.
— А ті уманчани, що не вміють користуватися комп'ютером або просто не мають такої можливості, змо­жуть зробити це в «Громад­ських центрах». Найближчим часом ми вже плануємо зро­бити пілотний проект, — обі­цяє Олександр Володими­рович.
Для реалізації цього про­екту він планує залучити гро­мадськість міста та, особли­во, молодь.
— Адже сучасні техноло­гії саме і зорієнтовані на мо­лодих людей. А із залучен­ням цих технологій життя в місті стане комфортнішим для всіх.
І, нарешті, сама влада в місті зміниться. Кількість чи­новників зменшиться, адже сьогодні їх утримання цілко­вито лежить на плечах місце­вої громади. Після децентра­лізації буде збудована зовсім інша система управління міс­том. Сучасна і прозора. Де кожен житель міста зможе прослідкувати та долучитися до процедури прийняття рі­шень владою. Це має повніс­тю унеможливити корупційну складову та зловживання окремих чиновників.

— Кожен містянин на­решті відчує, що він є гос­подарем власного міста, — заявляє Олександр Цебрій. — Саме мешканцям, а не можновладцям належить місто. Саме мешканцям на­лежить вирішувати напрям­ки його розвитку. Ми маємо стати громадою і навчитися приймати не тільки стратегіч­ні рішення, але й спільно ви­рішувати прості питання — в якому районі треба відкрити продовольчий магазин, як прокласти маршрут громад­ського транспорту, яку вули­цю заасфальтувати. Влад­ці, як представники громади, повинні бути в першу чергу господарниками в місті, а по­тім чиновниками. І ми маємо бути відповідальними і спіль­но турбуватися про добробут нашого спільного дому - Ума­ні, — підкреслює Олександр Цебрій.

  Відеофільм "Про Умань, реформи та надію на уманчан" створений працівниками Уманської міської бібліотеки-філії № 5
                                                                           

Немає коментарів:

Дописати коментар