вівторок, 13 серпня 2013 р.

Правова держава і громадянське суспільство

   У сучасному світі загальновизнано, що розвинута правова система становить невід’ємний елемент справді демократичного суспільства. Тому цілком закономірний той факт,що вже в першій статті Конституції - Основного Закону нашої країни - проголошено, що Україна є правовою державою, тобто державою, в якій панує право.Зрозуміло,що громадянин правової держави має знати і розуміти вимоги права та керуватися ними в повсякденному житті.Адже лише поведінка,яка цілком відповідає правовим приписам,дає особисті підстави розраховувати  на підтримку й захист своєї діяльності з боку держави.

  Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня1996 року зі змінами та доповнення згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» №2222-ІV. – Харків:ФОП Співак Т.К.,2009.-48с.
     Конституція – це основний закон держави, в якому регламентуються найважливіші з погляду держави відносини у сфері державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи.


Орлов П.І. Основи правознавства:Науково-популярне видання. Донецьк: Альфа –прес, 2004.-304 с.
   Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на ґрунті сучасних  досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України.Розглянуто питання державного і правового розвитку України; визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового  і кримінального  прав,тенденції розвитку цих галузей в Україні. Головна мета видання-сприяти  формуванню у громадян, передусім молоді, правової свідомості та правової культури, вихованню почуття людської гідності, розумінню соціальної цінності права.Ця книжка стане у нагоді  усім, хто займається правовою самоосвітою, цікавиться питаннями правознавства-практично усім громадянам. 
  

Правознавство. Навчальний посібник. -Київ:Видавничий Дім»Слово», 2003.-288с.
   У посібнику висвітлюються в популярній формі основні теорії держави і права, окремих галузей права,правові основи підприємницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України згідно з програмою вступних іспитів до юридичних вищих навчальних закладів.
Посібник урахував всі зміни, які стосуються галузей права та судоустрою.Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник.-К.:Юрінком Інтер,2004.-510с.
   У підручнику розглянуто особливості конституційного права України як галузі національного права, науки та навчальної дисципліни; Конституцію України як Основний Закон держави, загальні засади конституційного ладу;  конституційно-правовий статус людини і громадянина; форми народного волевиявлення; конституційно-правові основи організації здійснення державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, статус Президента України; територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.  


Цивільне право України: Навч.посіб. Ю.В.Білоусов, С.В.Лозінська, С.Д.Русу та ін..- За ред. Р.О.Стефанчука.-К. : Прецедент, 2005. - 448с.
   Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри  цивільно- правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права на основі нового цивільного законодавства, зокрема Цивільного  кодексу України станом на 1квітня 2004 року.  Системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права,права на об’єкти інтелектуальної власності, зобов’язального права, спадкового права та порівняльного цивільного правознавства.Особлива роль відведена новаціям у сфері приватноправового регулювання та перспективам його розвитку у зв’язку з інтеграцією України до Європейського Союзу. 
  Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.-Вид.2,змінене і доп./ За ред. В. М. Коссака.-К.:Істина,2008.- 992с.
   В Коментарі докладно проаналізовані усі статті Цивільного кодексу України.Нормативний матеріал подається станом на 15 грудня 2007 року. Аналізуються також відповідні положення Господарського кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів.
Цей Коментар буде корисним для суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів,всіх, хто цікавиться питаннями застосування цивільного законодавства України.


Кримінальне право України: Навч.посіб./Волкотруб С.Г.,Омельчук О.М., Ярін В.М. та ін.-За ред.. О.М. Омельчука. -К.:Наукова думка; Прецедент, 2004. -297с.
    У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини кримінального права та основні положення його Особливої частини.
   Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю. 


Охорона праці в Україні: Нормативна база. -К.: КНТ, 2010. -528с.
   Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Регулюють цю систему : Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про загальнообов’язкове державне  страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату працездатності" та інші нормативно-правові акти,які увійшли у цей збірник.  Видання розраховане на широке коло читачів.
    

Андрейцев В. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ.посіб.-К.: Знання-Прес, 2002. -332с.
Уперше в історії еколого-правової думки розкриваються методологічні, методичні та світоглядні аспекти нової галузі права, законодавства-права екологічної безпеки.Розглядається новий напрям еколого-правового регулювання,яке базується на вченні про екологічний ризик,що обумовлює формування нової сфери правовідносин щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності та забезпечення права громадян на екологічну безпеку. Розкриваються особливості механізму регулювання та забезпечення екологічної безпеки на національному і транснаціональному рівнях.Висвітлюються напрями гармонізації законодавства України з правом Європеського Союзу і міжнародно-правовими актами, прийнятими на рівні ООН.Книга містить систему законодавчих та підзаконних актів у цій сфері,що обумовлює її практичну спрямованість і можливість застосування фахівцями органів законодавчої, виконавчої та судової влади, науковими та науково-педагогічними працівниками , студентством, широким колом читачів, які небайдужі до вирішення проблем подолання небезпеки,що виникає внаслідок природної стихії та техногенного впливу.


Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. -К.: Знання, 2006. - 431с.
  Мета підручника-комплексний аналіз інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, генетичних зв’язків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя. Підручник характеризується лаконічним викладом матеріалу,інформаційною та змістовною насиченістю. У додатках наведено правові акти чинного законодавства України, найважливіші міжнародні конвенції та угоди щодо інтелектуальної власності,сучасні статистичні матеріали.     Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів,державних службовців, всіх, кого цікавлять питання інтелектуальної власності. 


Всіх, кого цікавлять питання держави і права, запрошуємо до нашої бібліотеки для більш детального вивчення правової тематики!

Немає коментарів:

Дописати коментар