вівторок, 5 лютого 2013 р.У  т р а в н і   2 0 1 3  р о к у  відзначаємо 245-річчя  КОЛІЇВЩИНИ.
Вашій увазі пропонується література в якій висвітлюються гайдамацькі повстання ХУІІІ століття і правда Історії. Ви дізнаєтесь хто такі  г а й д а м а к и, про  КОЛІЇВЩИНУ – найбільше селянсько-козацьке повстання 1768 року на Правобережній Україні проти феодально- кріпосницького, національного і релігійного гніту шляхетської Польщі. Надіємось Вас зацікавить  краєзнавчий матеріал цієї тематики:  
ЧЕРКАЩИНА ТА УМАНЩИНА В ПЕРІОД КОЛІЇВЩИНИ: Фещенко В.Т.,Шкваріна І.Б. Уманський педуніверситет
ВЗЯТТЯ ПОВСТАНЦЯМИ УМАНІ – КУЛЬМІНАЦІЙНА ПОДІЯ КОЛІЇВЩИНИ – ГАРБУЗОВА Л.Д. –Уманський краєзнавчий музей;
ГАЙДАМАЧЧИНА В ТВОРЧОСТІ Г.Ю.ХРАБАНА – Карасевич А.О. Уманський педуніверситетББК 63.3(Ук)
А-82
Аркас М.М.
Історія України-Русі.- 3-тє факс. Вид.- К.: Вища школа, 1993.- 414 с.: іл..
Популярний нарис історії України. Простота й оригінальність викладу Історичного процесу за персоналіями його провідних діячів надають книзі особливої ваги у наш час, коли сторінка за сторінкою відроджується справжня історія українського народу.ББК 63.3/2
Б 77
Б о й к о  О. Д.   Історія України:Посібник.-Видавничий центрАкадемія, 2001.- 656 с. ( Альма-матер).
Це- друге  видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово.
У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях їх витоків, обумовленості мотивів вчинків конкретних історичних постатей.
Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів.


ББК63.3(4укр) я729
Г-64
Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів   до початку ХХ століття. Курс лекцій.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 528 с.
 Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ століття.
Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів.
63.3(2Ук)
К-60
К о л і ї в щ и н а  1 7 6 8 : Матеріали ювілейної наукової сесії, присвяченої 200-річчю повстання.- К.: Видавництво Наукова думка, 1970.- 186 с.
Книга містить матеріали ювілейної наукової сесії АН УРСР, присвяченої 200-річчю великого визвольного антифеодального повстання на Україні. В них розкриваються передумови подій та історичне значення цього могутнього народного руху, його вплив на визвольну боротьбу трудящих Східної Галичини, Закарпаття, а також Білорусії, Росії, Литви і Польщі.
Великий інтерес становлять матеріали про відображення Коліївщини у драматургії, кіномистецтві, музиці
Розрахована на науковців, викладачів вузів і шкіл, мистецтвознавців, краєзнавців, студентів.


ББК 63. 3 ( 4Укр- 4Чек)
У- 52
У м а н ь { текст} : Історико-географічний та економічний нарис.- Черкаси.- 1957.- 150 с. В книзі ви познайомитесь з природно-географічною характеристикою Уманщини та питаннями слідуючої тематики : Уманщина за найдавніших часів ( Шкварук М.М.);
Умань за доби феодалізму ( Храбан Г.Ю);
Умань у другій половині ХІХ і на початку ХХ століття( Палій С.П., Комарницький М.Ф.) Умань в роки Великої Вітчизняної війни ( 1941- 1945)  { Комарницький М.Ф.} Історичні памятники і місця Умані ( Палій С.П. , Комарницький М.Ф.)


ББК 63.3 (4Укр-4Чек)
Б-36
Бевз Г.П. Історія Уманщини [текст] :  історичний нарис.- Київ.- 1997.- 103 с.
В історичному плані  У м а н щ и н а – досить цікавий регіон. Ще 25 років тому вона була центром
Сколотських племен, від Ольвії сюди йшли Священні Шляхи. В окремому розділі книги Гайдамаччина автор розповідає: хто такі гайдамаки?, про кульмінаційну подію Коліївщини –взяття повстанцями Умані.
Дорогий читачу! Пропонуючи цю книжку , ми надіємось, що прочитавши її, ти ще більше полюбиш свою привітну і життєдайну рідну Уманщину і водночас краще осмислиш історію всієї нашої України.ББК 63.4(Укр- 4Чек)
Н-28
Монке С.Ю., Петренко А.І., Кузнець Т.В., Карасевич А.О., Кривошея В.В., Кривошея І. І. Нарис з історії Уманщини ( з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття)  [ текст] : Монографія.- К.: Видавничо- поліграфічний центр Київський університет, 2001.-266 с.
 У монографії на основі архівних джерел досліджено історію значного регіону Правобережної
України – У м а н щ и н и, яка впродовж багатьох століть була ареною зіткнень загарбницьких інтересів  чужинців. Місто Умань було важливим політичним, культурним і торговельним центром Правобережжя, а Уманська фортеця була однією з найбільших і наймогутніших на правобережних українських землях.
Видання адресоване науковцям, учителям, студентам, краєзнавцям і прислужиться всім, хто любить і вивчає історію рідного краю.

ББК 63.4(Укр-4Чек)
Х-88
Храбан Г.Ю.  Спалах гніву  народного  (Антифеодальне, народновизвольне повстання на Правобережній Україні у 1768- 1769 р.р.) [ текст] .- К.- Видавництво при Київському університеті, 1989.- 176 с.: іл..
На основі документальних джерел автор дає найповніший і най достовірніший опис селянського повстання на Правобережній Україні в 1768=1769 р.р. під проводом Максима Залізняка та його соратників, уточнює або спростовує ряд усталених оцінок, пропонує свої висновки.
Текст дано в авторській редакції. Для Істориків, краєзнавців, викладачів, студентів.


ББК 63.3( 4 Укр) 51
Ч-75
Чорномаз Богдан
Гайдамацькі повстання ХУІІІ століття і правда історії. Навчальний посібник.- Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009.- 
140 с.

У пропонованій праці вперше зосереджено увагу на існуючих розбіжностях у трактуваннях гайдамацьких повстань дослідниками подій з Історії України ХУІІІ ст. Окреслено ряд причинно- наслідкових чинників, які впливають на висвітлення мети повсталого у ХУІІІ ст. українського народу проти поневолювачів. Автор загострює увагу читача на існуванні ряду ознак цілеспрямованого державотворення провідною верствою гайдамацького руху на контрольованих гайдамаками у 1768 році територіях та узагальнює логіку розвитку тодішніх історичних подій. Дана праця є спробою розгляду періоду гайдамацьких повстань під новим, раніше навмисно замовчуваним кутом зору і має новаторське, пізнавальне і освітньо-виховне значення, як для науковців-істориків та студентства, так і для широких верств громадян України.


ББК 84.4. Укр

Ш-37

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів  в  дванадцяти томах. Том 1. Поезія 1837-1847. Гайдамаки. – Київ, Видавництво “ Наукова думка,2001. – стор.128.

     Гайдамаччина– це останнє поривання українського народу здобути волю, це трагедія доведеного до відчаю гнобленого люду,  який у непогамовній жадобі помсти за наругу втрачає моральні перестороги  й не зважає на Божі заповіді. Шевченко болісно переживає цей несамовитий крик уярмленого народу, що вибухнув гнівом “за святую правду-волю” і прирік себе на багатолітнє безмежне страждання.

     Так, у поемі “Гайдамакипоет “повертає” події  минулого трагічною стороною і переосмислює враження й “свідчення” учасників Коліївщини. ВІн перериває плин історичногї оповіді, щоб, вплітаючи в її тканину глибокі аналогії, асоціації та власний оцінювальний погляд, створити рухливу систему художніх зв’язків, яка народжує нові сприйняття й оцінки.

 Сини мої, гайдамаки!

Світ широкий, воля –

Ідіть, сини , погуляйте, 

Пошукайте долі.                                                                                         
                   

                                                                   

                                                                    

                                                                    ,