середа, 30 січня 2013 р.
2013 рік – рік фізичного здоровя та екологіЇ в Україні. В книжковому фонді філії № 5 є література, яка висвітлює дану тему.


Грибан В.Г.
В а л е о л о г і я:Навчальний посібник.– к.:Центр навчальної літератури, 2005.-  256 с.
 Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та Історія розвитку науки, діагностика І прогноз здоров’я індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево-судинної системи у збереженні здоров’я. Описуються основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику.
         Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто займається проблемами здоровя та виховання молоді.                                      
                                                                                                                                           ББК
51.204 я73
Б І О Л О Г І Я: Навчальний посібник./ За ред. З рос. В.О. Мотузного.- 3-є вид., випр..ідопов.- К.:  Вища школа, 2002.- 622 с.: іл..
Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини.
Добре висвітлюється розділ навчального посібника Людина та її здоров’я “
ББК
 28я729

М о л о д ь  і  С Н І Д : с е р й о з н и й  п о г л я д: Бібліографічний покажчик.- 2-е вид., - К.: Державна бібліотека для юнацтва, 2005.- 48 с.
У ньому подано бібліографію та вебліографію з проблеми ВІЛ-інфекції та СНІДУ в молодіжному середовищі: темпи, шляхи поширення хвороби, можливі способи запобігання.
Видання складається з трьох розділів. Перший розділ, інформаційні джерела якого розміщено в хронологічному порядку, висвітлює стан законодавчої бази щодо ВІЛ/ СНІДУ. У другому розділі представлено книги та статті з періодичних видань, що якнайкраще розкривають саме ті проблеми ( Історичний аспект поширення ВІЛ /СНІДУ в Україні та світі. Корисним доповненням слугують допоміжні Інформаційні та фактографічні матеріали, розміщені в додатках.
                  Рекомендовано бібліотечним працівникам, учителям, викладачам вузів, учням, студентам та іншим категоріям читачів.
                                                                                                                                 ББК
                                                                                                                                 91.9:5
 Довбах Г.В.
К у р і н н я   т а  д і т и : як захистити права дитини.- Київ, 2003, 36с.
Матеріал для  батьків та вчителів про те, яку загрозу правам дитини являє собою тютюн, куріння оточуючих та пропаганда куріння серед дітей. Обговорюються обов’язки держави перед дітьми країни і те, яким чином ці обов’язки повинні гарантувати захист дітей від тютюнової епідемії.
Матеріал базується на офіційних публікаціях ЮНІСЕФ та ВООЗ.
Питання до авторі книг даної серії можна поставити за електронною адресою:books@adic.org.ua
ББК
                                                                                                               51.1(4Укр) 5 Андрєєва Т.І.  Я к  д о п о м о г т и   п і д л і т к а м  з в і л ь н и т и с я в і д  к у р і н н я.- Київ, 2003, 64 с.
 Це видання буде цікаве, по- перше, тим, хто працює в школі і хто
хотів би допомогти в розв’язанні тютюнової проблеми, по-друге,
воно буде корисне тим, хто займається консультуванням підлітків із
різних проблем. Цей посібник призначений для того, щоб з цими
підлітками перестали боротися, а стали кваліфіковано їм
допомагати позбавитися тютюнової залежності.

Питання до авторів книг даної серії можна поставити за електронною
адресою:books@adic.org.  

               ББК
 51.1 (4Укр)5

Адаменко О.М. та інш.
О с н о в и   е к о л о г і ї :Навчальний посібник.- К.-:  Центр навчальної літератури, 2005.- 320 с.
Розкривається роль екології у вирішенні проблем суспільства і природи. Розглянуто основи вчення В.І. Вернадського про біосферу;   глобальні і регіональні проблеми людства, пов’язані з демографічним вибухом, наслідки антропогенного впливу на атмосферу і Світовий океан.
Для студентів вузів, що навчаються за напрямками і  спеціальностями, які повязані з екологією і природокористуванням, захистом навколишнього середовища і раціональним використанням природних ресурсів.

ББК
20.1я73 Кучерявий В.П.
Е к о л о г і я.- Львів : Світ, 2001 – 500 с.: іл.. Бібліогр.: с. 480
У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології  в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності “організм – біосфера”: аутекологія ( екологія організму), демекологія ( екологія популяції) , синекологія ( біоценологія), біогеоценологія ( екосистемологія) та біосферологія ( глобальна екологія).
Для студентів вищих закладів освіти.
ББК
28.081я7 


Комарницький В.М., Шевченко В.І.. Єлькін С.В.
Е к о л о г і ч н е  п р а в о  : Навчальний посібник.- 3 –е вид..-К..: Центр навчальної літератури, 2006.- 224 с.
До складу посібника ввійшло п’ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного  права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.
                                                                                                                                                        ББК
                                                                                                                                                   67.99

Злобін Ю.А., Кочубей Н.В.
З а г а л ь н а   е к о л о г і я:  Навчальний посібник.-2-е вид., стер.- книга” , 2005.- 416 с.
У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції  сучасної загальної екології , розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини  антропогенної деградації  природного  середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини  трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.
Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, що проходять курси підвищення кваліфікації , та осіб , що цікавляться екологією.
                                                                                                                                                     ББК 
    
                                                                                                                    20.1

Бойчук Ю.Д., Солошенко Е. М., Бугай О.В.
Е к о л о г і я   і   о х о р о н а   н а в к о л и ш н ь о г о   с е р е д о в и щ а: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “ Університетська книга”, 2002.- 284 с.
Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, які викликаються антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх  функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини.
Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.
                                                                                                                                               ББК         
                                                                                                                                    20.18я73